Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee hallituksen esitysten lisäksi myös omaan alaansa liittyviä kertomuksia. Alkusyksystä olemme käsitelleet eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen sekä Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen. Molemmat koskivat vuoden 2018 toimintaa.

Erityistä huomiota oikeusasiamies on kiinnittänyt toistuvasti itsemääräämisoikeuden toteutumiseen vammaispalveluissa, lastensuojelussa, mielenterveyspalveluissa ja vanhustenhoidossa.

Oikeusasiamiehen huomiot kohdistuvat erityisesti rajoittamistoimiin. Esimerkiksi perhekotiin sijoitettujen nuorten osalta epäselvyyttä siitä, mikä on normaalia kasvatuksellista rajojen asettamista ja milloin on kysymys nuoren perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamisesta. Epäselviä tilanteita on ollut esimerkiksi kännykän pois ottamisesta, huonosta käytöksestä tai perhekodista karanneen kohtelusta.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoittamistoimia onkin selkeytettävä asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lain valmistelussa. On tärkeää, että laki saadaan mahdollisimman pian eduskunnan käsiteltäväksi.

Perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi lisäsi valtavasti oikeusasiamiehelle tulleiden kanteluiden määrää: vuonna 2018 tuli vireille 482 toimeentulotukikantelua. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että aluehallintovirastot ja Valvira eivät valvo Kelan toimintaa sen perustuslaissa määritellyn erillisaseman vuoksi.

Kela on eduskunnan alainen laitos. Ellei eduskunnasta lähde vahvaa signaalia Kelan kehittämiseen, sen uudistaminen ei etene. Kelan asemaan, valvontaan ja ohjaukseen on kuitenkin viime vuosina alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Hyvä niin.

Viimeiseksi tällä viikolla valiokuntamme piti Kelaa koskevaa selvitystyötä tarpeellisena ja tärkeänä. Katsoimme myös, että Kelan toimintaa ja uudistamista edistävät lainmuutokset olisi tuotava mahdollisimman nopeasti eduskunnan käsittelyyn. Myös hallitusohjelma puoltaa Kelan hallinnon ja palveluiden selvittämistä.

Kansalaisia tuskin kovin laajasti kiinnostaa Kelan hallinto, mutta Kelan palvelujen laatu ja toimivuus sitäkin enemmän. Perustoimeentulotuen rinnalla paljon huomiota saaneita Kela-asioita ovat olleet esimerkiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut, Kelan korvaamat taksimatkat ja kuntoutuksen terapiahankinnat.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, että tietyissä Kelan kilpailuttamissa palveluissa voitaisiin siirtyä niin sanottuun rekisteröitymismenettelyyn. Se tarkoittaisi käytännössä, että Kelan asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat rekisteröitäisiin Kelaan ja palveluun oikeutetut henkilöt voisivat itse valita keneltä palvelun ottavat.

Kelan hoitamat sosiaaliturvan etuusmenot olivat viime vuonna lähes 15 miljardia euroa. Meistä jokainen on asioinut ainakin joskus Kelan kanssa. Ei ole ollenkaan yhdentekevää, miten yhteinen Kelamme toimii. Annan kaiken tukeni Kelan sellaiselle uudistustyölle, joka parantaa Kelan asiakaspalvelua ja ihmisten kokemusta hyvästä Kelasta. Yksi osa tätä on, että Kelan palvelu- ja asiointiverkko pidetään jatkossakin laajana. Kaikki ihmiset eivät jatkossakaan pysty hoitamaan asioitaan sähköisesti.

Kirjoitan viikoittain sosiaali- ja terveysaiheisia blogeja. Voit seurata niitä Uuden Suomen blogeista, kotisivuiltani anuvehvilainen.fi sekä sosiaalisesta mediasta.